Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza Hidvéginé Harcsa Jolán E.V., mint a digitalcaricature.eu oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetõje (a továbbiakban: Adatkezelõ) tájékoztatását a Weboldalt használók által megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetõségeim:

Név:                                                  Hidvéginé Harcsa Jolán E.V.

Székhely:                                         2800 Tatabánya, Szegfû utca 30.

E-mail cím:                                      [email protected]

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.    

1.       A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés idõtartama

1.1.   Megrendelés teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a Weboldalon elérhetõ digitális karikatúrára megrendelést ad le, a létrejövõ szerzõdés teljesítése érdekében kezelnünk kell az Ön által megadott adatokat.

A megrendelés során e-mail címére küldjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, telefonon vesszük fel Önnel a kapcsolatot, ha a megrendeléssel kapcsolatban erre szükség van és a megadott adatai alapján állítjuk ki Önnek a számlát.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel kötött szerzõdés teljesítése.

Számla esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelezõ és azt számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megõrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az adatok megadása feltétele a szerzõdéskötésnek, elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

Adatkezelés idõtartama

Adatait a számlán szereplõ adatokat 8 évig kell megõriznünk a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

1.2.   Digitális karikatúra online marketing felületen való felhasználása érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a rendelés leadása során Ön hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült digitális karikatúrát felhasználhassuk online marketing célra, úgy megjelenítjük a digitális karikatúráját az Adatkezelõ hivatalos közösségi oldalain, valamint a Weboldalon.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés idõtartama

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

1.3.   Kapcsolati menüpont érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Weboldalon lehetõséget biztosítunk az Ön számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen velünk a kapcsolatfelvételi ûrlap kitöltésével és elküldésével. Az ûrlapon az Ön keresztnevét, vezetéknevét, email címét és az üzenetét kell megadnia.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés idõtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg a kapcsolatfelvételi kérelmét kezeljük.

1.4.   Hírlevél feliratkozás érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Abból a célból, hogy közvetlenül tudjuk tájékoztatni Önt akcióinkról, szolgáltatásainkról, újdonságainkról, a Weboldalon lehetõséget biztosítunk hírlevél feliratkozására. A hírlevélküldés érdekében az Ön nevét és e-mail címét kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés idõtartama

A megadott adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy a hírlevélrõl történõ leiratkozásig kezeljük.

1.5.   Panaszügyintézés, elállás, szavatossági jogi igény kezelése keretében kezelt adatok 

Adatkezelési estkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a vásárolt szolgáltatással kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk. A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetõségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.

Adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban, ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megõrizni, amely miatt az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Adatkezelés idõtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követõ 5 évig kell megõriznünk.

2.       Adatfeldolgozók 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

-          A DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; e-mail: [email protected]) szolgáltatásait, aki a tárhelyszolgáltatást végzi.

-          A(z) The Rocket Science Group LLC (MailChimp), Atlanta, GA 30308 USA szolgáltatásait, aki a hírlevélküldés szolgáltatást végzi.

-          A Stripe Inc., (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), aki a fizetési rendszert üzemelteti.

3.       Cookie adatkezelés 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretû adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészõje menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrõl;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni õket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minõségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a késõbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngészõ visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelõ szolgáltatónak lehetõsége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészõk (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntõl függ, hogy a böngészõ beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévõ eltárolt sütiket is tudja törölni.

A Weboldalon használt cookie-król a Weboldalon található Cookie tájékoztató ad bõvebb információt, amely az alábbi linken keresztül érhetõ el:

http://digitalcaricature.eu/cookie-notices/?fbclid=IwAR0SITsP3V_Oubso4Lzq3eqgpDPTCQcE8DZWMSdSl6eYb6OSCRYDCLf4vaY

A sütik használatáról az egyes böngészõk „súgó” menüpontja nyújt bõvebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészõk esetében:

4.       Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés idõtartamán belül Önt a Rendelet elõírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerûen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önrõl), valamint az e-mail fiókunkban elérhetõek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt idõtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésõbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

4.1.   A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkbõl töröljük.

4.2.   A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következõ információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önrõl kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekrõl vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntõl gyûjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhetõ információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényérõl (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetõ információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerûségének megállapítására és ellenõrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követõen e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

4.3.   Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4.4.   Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy ellenõrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenõrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsõbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelõzõ 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

4.5.   Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerû oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önrõl kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelõ más adatkezelõket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Fõszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését elõíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megõrzését jogszabály írja elõ), illetve közérdekbõl vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

4.6.   Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7.   Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerzõdés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhetõ formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelõ számára továbbítsuk.

4.8.   Jogorvoslati lehetõségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: [email protected]).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság elõtt. 

5.       Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek mûködtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belsõ szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerbõl, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekrõl nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülõ incidensekrõl tájékoztatjuk Önt.

6.       Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintõ módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyûjtött adatokkal kapcsolatban a gyûjtésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának idõtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az idõtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerzõdéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerzõdéses kötelezettségen alapul vagy szerzõdés kötésének elõfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényérõl (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetõ információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követõen kezdõdhetõ meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 01. 28. napjától érvényes.

hu_HUMagyar